Animacja rynku

Jest to działalność giełdowa polegająca na dostarczaniu płynności określonych papierów wartościowych (akcje, opcje, kontrakty futures i inne) na wybrany rynek. Animatorem rynku może być osoba lub instytucja zatrudniona albo przez giełdę albo przez podmiot, który jest zainteresowany podtrzymaniem płynności swoich akcji. Wysoki stopień płynności jest istotny dla inwestorów, ponieważ zwiększa prędkość dokonywania transakcji oraz eliminuje ryzyko związane z oczekiwaniem na przeciwstawne zlecenie.

 

Animacja rynku odbywa się poprzez składanie zleceń kupna oraz sprzedaży, które oczekują na realizację do czasu pojawienia się przeciwstawnych zleceń ze strony innych uczestników rynku. Zysk z takiej działalności osiągany jest dzięki sprzedawaniu po niższej cenie oraz kupowaniu po wyższej. Powstała różnica w cenie – tzw. bid-ask spread – po odliczeniu kosztów transakcji stanowi zysk netto animatora. Co więcej, na niektórych rynkach dostawcy płynności są nagradzani niewielką kwotą (tzw. rabat), zaś jej odbiorcy obciążani kosztami. Daje to możliwość czerpania dodatkowych zysków. Z animacją wiąże się jednak ryzyko zajmowania niekorzystnych pozycji i utraty płynności portfela oraz koszty utrzymywania pozycji przez nieznany czas.

 

Zatrudnieni animatorzy nierzadko dysponują przewagą względem innych uczestników rynku. Jedną z nich jest lepszy dostęp do informacji dotyczących transakcji na rynku i składanych zleceń. Inną – przywilej pierwszeństwa realizacji złożonych zleceń (typu limit order). W takim przypadku działalność animatorów zwykle obarczona jest pewnymi zobowiązaniami dotyczącymi ceny i wolumenu składanych zleceń.

 

Animatorami rynku nazywa się też osoby niezatrudnione przez nikogo, ale prowadzące podobną do opisanej wyżej działalność wyłącznie w celu osiągnięcia zysku. Tak rozumiana animacja rynku nie jest niczym więcej niż strategią inwestycyjną. W tym przypadku nie wiążą się z nią ani obowiązki, ani dodatkowe przywileje.