High Frequency Trading

Jest to sposób handlowania papierami wartościowymi charakteryzujący się wysoką częstotliwością wykonywanych operacji, wykorzystując w tym celu zaawansowane narzędzia technologiczne oraz podejście algorytmiczne.

 

Pozycje inwestycyjne są utrzymywane przez bardzo krótki czas (niejednokrotnie poniżej sekundy) oraz zmieniane wiele razy w ciągu dnia (do dziesiątków tysięcy razy). Pozwala to na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu niż w przypadku klasycznego inwestowania, ponieważ zysk ulega szybkiej akumulacji. Pomiędzy kolejnymi dniami zazwyczaj nie jest zajmowana żadna pozycja.

 

Operacje inwestycyjne – począwszy od obserwacji rynku, poprzez analizę danych, aż do składania zleceń – sterowane są specjalnie w tym celu napisanymi algorytmami, realizującymi określone strategie inwestycyjne. Wobec tego, konkurencyjny system HFT wymaga sprawnego sprzętu komputerowego, efektywnego programowania oraz płynnego dostępu do rynków.

 

W obrocie za pośrednictwem HFT znajdować mogą się akcje, obligacje, opcje, kontrakty futures, fundusze EFT, waluty oraz inne instrumenty finansowe, którymi handel może odbywać się drogą elektroniczną.